8.28.2015

ศัพท์ที่ควรรู้ก่อนสอบ TOEFL

abandon
abash
abate
abbreviate
abbreviation
abdicate
abdomen
abduct
aberration
abet
abeyance
abhorrence
abhorrent
abide
ability
ablaze
able
aboard
abode
abolition
abortion
abound
abreast
abridge
abroad
abrupt
abscond
absence
absent
absolve
absorb
absorption
abstain
abstinence
abstract
abstract
abundance
abundant
abuse
abut
abyss
academic
academy
accede
acceleration
accent
accept
acceptance
access
accessible
accession
accessory
accident
acclaim
acclaim
acclamation
accommodate
accommodation
accompaniment
accompany
accomplice
accomplish
accomplishment
accord
accord
accordance
according
account
account
account
account
account
accredit
accrue
accumulate
accumulation
accuracy
accurate
accusation
accuse
accustom
ace
ache
ache
achieve
achievement
acknowledge
acknowledgement
acquaint
acquaintance
acquiesce
acquire
acquisition
act
act
action
active
activity
actor
actuate
acupuncture
adapt
adaptation
add
addiction
address
address
adept
adequate
adhere
adherence
adjacent
adjourn
adjust
adjustment
administration
admiration
admire
admission
admit
admittance
admonish
admonition
adopt
adoption
adoration
adore
adorn
adrift

adult
adultery
advance
advance
advancement
advantage
advent
adventure
adversary
adversity
advertise
advertisement
advice
advise
advocate
aerial
affair
affect
affect
affectation
affection
affliliate
affinity
affix
afflict
affluent
afford
affront
afloat
afraid
after
afternoon
again
age
agency
agenda
agent
aggression
agitate
agitation
agony
agree
agreeable
agreement
agriculture
ahead
aid
ailment
aim
aim
air
air
airing
airplane
alarm
alarm
alcohol
alert
alias
alibi
alien
alight
alight
alignment
alike
alive
all
allege
allegiance
allergic
allergy
alliance
allocate
allot
allow
allowance
alloy
allusion
ally
alone
along
aloof
alphabet
alter
alteration
alternate
alternative
altitude
amaze
amazement
ambassador
ambition
ambitious
ambush
amendment
amends
amenity
amity
ammunition
amnesty
amount
amount
ample
amuse
amusement
analogous
analogy
analyse, analyze
analysis
ancestor
anchor
anchor
anger
anger
angle
angry
anguish
a drought animal
animal
animosity
implacable animosity
ankle
annihilation
anniversary
announce
announcement
annoy
annoyance
answer
answer
anticipation
antipathy
antiquity
anxiety
anxious
any
apart
apartment
empathy
apologize
apology
apparatus
apparent
appeal
appear
appearance
appetite
applause
applause
application


8.23.2015

consult
consultation
consultative


convenience
convenient
conveniently


detect
detection
detectable

limit
limit
limited


potential
potential
potentially


volunteer
volunteer
voluntary
admit
admittance
admission

authorize
authority
authorization


designate
designation
designatoridentify
identification
identifiable


pertinence
pertinent


surgery
surgeon
surgical
concern

concern

concernedemphasize
emphasis
emphatic


regard
regardful
regardless


reimburse
reimbursement
reimbursable


suit
suitable
suitably


treat
treatment
treatable


distract
distraction
distracted

encourage
encouragement
encouraging


evidence
evident
evidently

habit
habitual
habitually


irritate
irritation
irritating


regularity
regular
regularlyassess
assessment

assessable


diagnose
diagnosis
diagnostic


prevent
prevention
preventive


recommend
recommendation
recommendable


record
recored

recoreded

seriousness
serious

constancy
constant
constantly


decide
decision
decisive

investigate
investigation
investigativepolitician
politics
political

subscribe
subscription
subscribers


thoroughness
thorough

thoroughly